Warunki  wynajmu  pojazdu

 

1.   Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem  (koło zapasowe wraz z lewarkiem, klucz do kół, trójkąt, gaśnica, ewentualne zabezpieczenia przed kradzieżą) wraz z właściwymi dokumentami w miejscu określonym w treści umowy.

2.   Każde przedłużenie okresu wynajmu pojazdu musi być pisemnie lub telefonicznie zatwierdzone przez przedstawiciela  WYPOŻYCZALNI  SAMOCHODÓW  EKONO  nie później niż 24 godziny przed terminem zakończenia umowy.

3.    Nieuzgodnione przedłużenie okresu wynajmu pojazdu upoważnia WYPOŻYCZALNIĘ  SAMOCHODÓW  EKONO do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 100% stawki wyjściowej za cały okres wynajmu oraz powoduje zgłoszenie na policję faktu zagarnięcia pojazdu.

4.   W momencie zwrotu pojazdu ilość paliwa w zbiorniku powinna być taka jak przy wydaniu. W innym przypadku użytkownik zobowiązuje się pokryć koszt różnicy w stanie paliwa.

5.    Pojazd może prowadzić wyłącznie osoba wymieniona w umowie, lub jeżeli użytkownikiem jest firma - osoba upoważniona.

6.    Przy kożdorazowym opuszczeniu pojazdu przez użytkownika, należy pojazd zamknąć i zabezpieczyć blokadą będącą na wyposażeniu.

7.    Nie wolno w pojeździe pozostawiać kluczyków, dokumentów i innych wartościowych przedmiotów.

8.    Wynajęty pojazd nie może być używany do przewozu osób lub rzeczy na zasadzie podnajmu lub usługi przewozowej, do przewozu przedmiotów przekraczających jego nośność, oraz przedmiotów mogących uszkodzić pojazd.

9.    Wynajęty pojazd nie może być używany w wyścigach lub zawodach sportowych.

10.   Użytkownika obowiązują wszystkie warunki określone przez firmę ubezpieczeniową w której ubezpieczony jest pojazd.

11.   Za szkody nie objęte ubezpieczeniem oraz szkody poniżej 1000 PLN zostanie obciążony użytkownik.

12.  Użytkownik odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody, oraz za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją pojazdu.

13.  Z kaucji pokrywa się straty wynikłe z przestoju pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową w wysokości 50% stawki podstawowej oraz koszty nie objęte ubezpieczeniem. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zawinionej utraty pojazdu, dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody, oraz szkód powstałych w wyniku użytkowania pojazdu w sposób  niezgodny z jego przeznaczeniem, przepisami o ruchu drogowym lub warunkami wynajmu.

14.  Kaucja podlega zwrotowi jeżeli sprawcą wypadku jest osoba trzecia i likwidacja odbywa się z jej polisy OC. Zwrot kaucji następuje  po potwierdzeniu przez firmę ubezpieczeniową sprawcy wypadku realizacji likwidacji szkody z jego polisy OC.

15.   W przypadku kolizji użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia WYPOŻYCZALNI  SAMOCHODÓW  EKONO  i policji oraz spisania protokołu powypadkowego z dokładnym opisem okoliczności wypadku.

16.  W przypadku stwierdzenia, że kierowca-użytkownik w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego (jak również lekarstwa wydanego na receptę po zażyciu którego wykluczone jest prowadzenie pojazdów mechanicznych), WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW  EKONO zastrzega sobie prawo do dodatkowego odszkodowania za poniesione straty.

17.  Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z eksploatacji z przyczyn niezależnych od użytkownika zostanie on zastąpiony innym pojazdem.  Jeśli nie będzie to możliwe użytkownik otrzyma zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres.

18.  W przypadku konieczności dokonania naprawy pojazdu w okresie wynajmu, użytkownik jest upoważniony do podpisania  i odebrania faktury VAT w imieniu WYPOŻYCZALNI  SAMOCHODÓW  EKONO.

19.  W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu t.j.przed zakończeniem ważności umowy, kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.

20.  Opłata za wynajem pojazdu wraz z kaucją następuje z góry za cały okres objęty umową w dniu wydania pojazdu użytkownikowi.

21.  W przypadku zwrotu pojazdu z opóźnieniem pobrana zostaje opłata: do 6 godzin - 40 PLN, powyżej 6 godzin tak jak za całą dobę.

22.  Użytkownik upoważnia firmę  WYPOŻYCZLNIA  SAMOCHODÓW  EKONO  do wystawienia faktury VAT za wynajem pojazdu bez podpisu użytkownika.

23.  Nie wolno wyjeżdżać wynajętym pojazdem poza granice RP bez specjalnej zgody WYPOŻYCZALNI  SAMOCHODÓW  EKONO.

24.  Użytkownik musi mieć ukończone 25 lat oraz posiadać prawo jazdy minimum 3 lata.

25.  W pojeździe nie wolno palić papierosów i innych wyrobów tytoniowych.

26.  Użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia mandatów za wykroczenia dokonane wynajętym pojazdem, zaistniałe w okresie wynajmu w/w pojazdu.

27.  Zwrot 100% kaucji następuje w momencie zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym, z ilością paliwa w zbiorniku taką jak przy wydaniu pojazdu.